Problematika měření

Součet naměřených spotřeb podružnými elektroměry nesouhlasí s hodnotou naměřenou energetickými závody (EZ).

U maloodběru je toto typický problém skupinového měření garáží, zahrádkářských a chatových osad.  Tady je třeba dodržet základní pravidla:
Všechny podružné elektroměry by měly být ověřeny a opatřeny plombou zkušebny (staré zatuhlé mechanické přístroje většinou neregistrují malé odběry, což bývá typický problém řadových garáží a zahrádkářských osad).

Nedopustit aby si jednotliví odběratelé elektroměry pro sebe opatřovali individuálně (možnost manipulace před instalací).

Proudový rozsah měřidel musí odpovídat reálnému odběru měřícího místa (i cejchovaný mechanický elektroměr má ověřenou přesnost až od 10% jmenovitého zatížení. Přístroje s vyšším proudovým rozsahem je v oblasti malých proudů méně citlivý).

K součtu naměřených hodnot jedn. elektroměrů započítat vlastní spotřeby podružných elektroměrů. 

Vlastní spotřeba elektroměru

Každý měřící přístroj pro svoji funkci taky spotřebovává energii. Podružný elektroměr je pro hlavní elektroměr taky spotřebičem. Svou spotřebu ale sám neregistruje. 
Odběr napěťového obvodu každé fáze se u elektroměrů pohybuje mezi 3 - 5W. Tyto obvody jsou pod napětím nepřetržitě. Je-li za elektroměrem (EZ) těchto podružných přístrojů (například u řadových garáží) instalováno 50 kusů, je jejich vlastní spotřeba za rok u jednofázových elektroměrů:
50 ks x 3 W x 24 hod. x 365 dní = 1 315 kWh,
u trojfázových:
50 ks x 9 W x 24 hod. x 365 dní = 3 940 kWh.
Zástupce odběratelů, na kterého je ze strany EZ faktura vystavena, dostává zpravidla účet vyšší, než je matematický součet spotřeb jednotlivých podružných měřidel. S vlastní spotřebou podružných elektroměrů je tedy nutno počítat. Je rozumné do rozúčtování zahrnout paušální poplatek za připojení. Poplatek by měl být pro všechny podružné odběratele stejný, bez ohled na počet spotřebovaných kWh.
 

Optimalizace rozsahu měřicích transformátorů

V průmyslových podnicích budovaných před mnoha lety je velkým problémem necitlivost měřící soupravy. To je zejména dáno změnou užívání starých provozů, kde odběr neodpovídá rozsahu měřicích transformátorů. Ty jsou většinou několikanásobně předimenzovány. 

Nepřímé měření odběru v řádu kW nebo i desítek kW se pak přes MTP s vysokým převodem dostává pod hranici citlivosti elektroměru.
Je-li takových míst v závodě více musí se tyto nepřesnosti automaticky v součtech projevit.
Východiskem je výměna elektroměrů za statické, které mají podstatně citlivější měření malých proudů a výměna MTP na úroveň skutečného odběru (doporučuje se proudová rezerva cca 30%).
 

Samovolný chod elektroměru

Samovolný chod se může projevovat jen u elektroměrů Ferrarisových (mechanických), zejména když není dodržen předpis zapojení ve správném sledu fází (problém rozvodných závodů). Máme-li podezření, že nadměrnou spotřebu zapříčiňuje závada samovolného chodu, doporučujeme před reklamací u rozvodných závodů nejdříve prověřit instalaci objektu.
Při kontrole je nutno vypnout všechny vývody v rozvaděči (vypnout všechny jističe, vyšroubovat pojistky). Pokud je instalace úplně od měření odpojena (včetně labeláže) a kotouč elektroměru se nezastaví ani v poloze, kdy je ve výřezu štítku vidět značka, je elektroměr vadný nebo je nesprávně připojen.
U samovolného chodu se však kotouč otáčí velmi pomalu a na zvýšení spotřeby nemá zásadní vliv (u elektroměru s 240 otáčkami na 1 kWh a otáčce za cca 6 minut je to 360 kWh za rok. A to v případě, kdyby celý rok nebyl zapnut žádný spotřebič. Samovolný chod se negativně projevuje pouze při nulovém odběru instalace).

Pokud se přesto roznodnete reklamovat tuto závadu u EZ, počítejte s tím, že v případě neuznané reklamace zaplatíte veškeré náklady na zkoušku a výměnu elektroměru!
Při demontáži elektroměru na přezkoušení je přístroj nahrazen jiným, přezkoušený elektroměr se již zpět na původní odběrné místo nevrací.
 

Podezření na správnost registrace odběru v domácnostech

Přijde-li vyšší účet za elektřinu, než na jaký jsme zvyklí, obyčejně padne první podezření ne poruchu elektroměru. Toto podezření se po reklamaci EZ a následném přezkoušení ve státní zkušebně většinou nenaplní.
Může se stát, že starší mechanický elektroměr po letech provozu „ujede“ o jedno až dvě procenta, nebo se prokáže samovolný chod. Ale to má na celkovou spotřebu velmi malý vliv.
Zkoušku na zkušebnách provádí specialisté s pověřením ČMI za přísně daných podmínek a výsledky nemohou být RZ ovlivněny.
Vad, kdy elektroměr přestane správně spotřebu přičítat může být celá řada (kovová špona mezi kotoučem a magnetem, spálená napěťová cívka, vadné ložisko na ose kotouče, drhnoucí kotouč, zaseknutý číselník…).
Vada elektroměru, která by zapříčinila podstatně vyšší registraci spotřeby než byla skutečná,  je vzácnější, než první cena ve sportce.
Vzhledem k tomu, že při neuznané reklamaci musíme uhradit veškeré náklady s přezkoušením vzniklé, je rozumné problém nejdříve hledat v domovní instalaci a používaných spotřebičích.
Součtem spotřeb zdánlivě nepatrných spotřebičů, které dnes nechybí v žádné domácnosti, jako např. pohotovostní režim televizoru, videa, audio věže, digitálních hodin sporáku, mikrovlnné trouby, transformátorku zvonku, kompresorku a osvětlení akvária, dojdeme k trvalému odběru až desítek W.
Špatně těsnící lednička či mrazák, nové spotřebiče, více členů v domácnosti, to všechno může mít zásadní vliv na spotřebu.

Pokud se rozhodnete „zkontrolovat“ elektroměr energetických závodů duplicitním měřením, rozhodně použijte cejchovaný elektroměr. Jiná měření jsou velmi nepřesná a výsledky jsou nepoužitelné.
 

Podezření na správnost registrace odběru převodovými elektroměry

U přímých, polopřímých i nepřímých měření prakticky neexistuje chyba zapojení, při které by elektroměr registroval větší spotřebu, než je skutečně odebírána.
U polopřímých a nepřímých zapojení je však možno udělat řadu chyb, při kterých elektroměr registruje hodnotu nižší, než je skutečně odebírána. 

Montéři se při instalaci převodového měření většinou dopouštějí těchto chyb:

·        špatný sled fází (elektroměry se kalibrují jen ve správném sledu fází!)
·        nesouhlasí napěťová a proudová fáze připojená do měřicího systému elektroměru
·        přehození směru toku proudu některé fáze (K, L)
·        použití nesprávně vypočtené odečtové konstanty

Některé uvedené chyby lze u mechanických elektroměrů jednoduše odhalit podle chování kotouče. Statické elektroměry mají jednu velkou nevýhodu - nemají kotouč, na kterém je okamžitě vidět jestli elměr měří, jestli není obrácený proud některé fáze. Jedinou indikací odběru je impuls na kontrolní LED diodě, umístěné ve štítku elektroměru. Při malém zatížení je pak prodleva mezi impulsy nepříjemně dlouhá.
Při montáži elektroměru doporučuji připojovat po jednotlivých fázích a vždy po připojení zkontrolovat chod elektroměru. Takto ihned poznáte, jestli není proud fáze zapojen opačně.
Důležitá je taky kontrola souhlasu fáze proudové a fáze napěťové v každém systému.

I podružné elektroměry by se měly nechat v předepsaných termínech ověřit. V podnikových rozvodnách jsou často elektroměry instalované před desítkami let, které ani před instalací nebyly ověřeny (jen plomba výrobce). Takové elektroměry byly z výroby jen předregulovány a předpokládalo se, že projdou ještě zkušebnou. Po 20 a více letech se toto měření nedá pokládat už ani za informativní.
Firmy, které v pionýrských dobách instalovaly energetický monitoring a svépomocí upravovaly mechanické elektroměry na vysílací, většinou touto úpravou elektroměry jako měřidla znehodnotily (vrtané otvory do kotoučů a pod.) nebo metrologické vlastnosti měřidla degradovaly. Upravovaný elektroměr na vysílací nelze již úředně ověřit.
 

Měření trojfázového odběru jednofázovým elektroměrem

Jednofázovým elektroměrem se dá měřit trojfázový odběr pouze pokud je tento vývod zatížen trojfázovými spotřebiči s vyváženou fázovou zátěží (např. třífázový motor). Toto měření je však považováno pouze za informativní.
Elektroměry vyráběné pro tento účel nemají na štítku ani úřední vzor a nedají se úředně ověřovat.
Často používaný elektroměry fy ZPA Křižík typ EJ 911 220V X/5A registruje spotřebu jednofázově, proto naměřenou spotřebu nutno násobit třemi a pak ještě transformačním převodem.

Typ EJ 911 se štítkovým údajem 3×230/400 V X/5A je elektricky shodný s elektroměrem předchozím, jen číselník má převod trojnásobně zrychlený a fiktivně tak registruje odběr jako třífázový. Stav číselníku je nutno upravit jen konstantou transformačního převodu.
 

Měření trojfázového odběru dvojsystémovými elektroměry

Převodové dvojsystémové elektroměry se převážně používají pro měření na straně vysokého napětí. Proud se měří ve dvou fázích, sdružené napětí ve třech fázích. Nerovnoměrné zatížení jednotlivých fází na straně nízkého napětí je v transformátoru částečně vyrovnáváno. Tento způsob měření se ve velké míře využíval u velkoodběratelských souprav EZ (měření na straně vn 22 kV). Pro měření na straně nn se tyto elektroměry používají pro měření spotřeby se stejnoměrně zatíženými fázemi, např. měření spotřeby motorů. Jediný efekt, který tento způsob měření přináší je úspora jednoho měřicího transformátoru proudu. 
 

Měření odběru převodovými elektroměry s proudovým převodem X/1A

Převodové elektroměry jejichž proudové cívky jsou dimenzovány na 1A se používají velmi výjimečně a to pro soupravy, kde je velká vzdálenost mezi MTP a elektroměrem, z důvodu minimalizování ztrát na dlouhém vedení. Tato situace nastává např. u měření v rozvodnách vvn, kde rozměrné MTP jsou součástí venkovních polí rozvodny a elektroměry jsou umístěny v prostoru dispečinku. 
 

Lze elektroměr ovlivnit tak, abychom platili méně?

Podstatné ovlivnění elektroměrů vnějšími vlivy (bez porušení plomb) prakticky není možné. Normy podle nichž se elektroměry vyrábějí a testují, přímo obsahují podmínky odolnosti na okolní vlivy. Navíc mají moderní elektronické elektroměry paměť do které Váš pokus o ovlivnění měření např. silným magnetem zaregistrují a při dálkovém odečtu nebo odečtu přes terminál tuto informaci předají dál. Elektronické elektroměry obsahují několik snímacích prvků, které zaznamenají datum narušení, způsob ovlivnění (např. obrácený směr proudu fáze, otevření krytu...) aniž by to na displeji bylo nějak znát. "Ukradenou" energii pak takový elektroměr registruje ve speciálním registru.

Jakékoli pokusy elektroměr ovlivnit, nebo dokonce porušení plomby je považováno za neoprávněný odběr. Je třeba si uvědomit, že neoprávněný odběr je posuzován jako trestný čin krádeže, který je navíc páchán na soukromé organizaci a ta si své příjmy pečlivě střeží.
Pokuty za odhalené neoprávněné odběry jsou velmi vysoké a na rozdíl od minulého režimu se nedají ani přes vlivné známé stornovat.
Neoprávněný zásah do měření - tzv. černý odběr pár set kWh může nakonec stát mnoho desítek tisíc korun. Montéři rozvodných závodů jsou za odhalení neoprávněného odběru odměňováni, každý rozvodný závod má k dispozici právní oddělení, které je na řešení neoprávněných odběrů specializováno.

Přihlášení

E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Napište nám
Tomáš Šmahaj
E-mail: obchod Zavináč dk-elvis Tečka eu
Tel.: 596 624 415
Martin Gála
E-mail: obchod Zavináč dk-elvis Tečka eu
Tel.: 596 624 415

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:
Vaše přání:
Opište prosím z obrázku:
captcha

Aktuality
Přestěhovali jsme se!
Přestěhovali jsme se! | 22.06

Oznamujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům, že naše společnost DK-ELVIS s.r.o. ke dni 22.6.2015 přesunula provoz z ulice 28. října 886/249, v Ostravě – M. Horách do nově rekonstruovaného objektu na ulici Erbenova 278/60, 703 00 v Ostravě - Vítkovicích. arrow


Oznámení o změně sídla společnosti  DK-ELVIS s.r.o.
Oznámení o změně sídla společnosti DK-ELVIS s.r.o. | 01.04

Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 4. března 2015 došlo zápisem v obchodním rejstříku ke změně sídla naší společnosti na adresu Erbenova 278/60, 703 00 Ostrava – Vítkovice. Ostatní údaje společnosti (název, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje i telefonní čísla) zůstávají beze změny. Změna adresy sídla společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Aktivity společnosti jsou po přechodnou dobu nadále provozovány na původní adrese 28. října 886/249, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Jednotlivé provozy budou postupně přestěhovány do nových, vhodnějších prostor, ve kterých nebudeme omezeni v rozšiřování a zkvalitňování našich služeb. Stěhování bude ukončeno nejpozději do 30.6.2015. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené administrativní komplikace. arrow


Galvanický optooddělovač impulzů GOU6
Galvanický optooddělovač impulzů GOU6 | 27.07

GOU6 je nyní schválená pro použití v ČEZ i v PRE! arrow


Nejprodávanější
Třífázový statický čtyřkvadrantní elektroměr ZMG410CR4.2607.03 - OVĚŘENÝ
ZMG410CR4.2607.03
cena: 12 903 Kč

Třífázový statický čtyřkvadrantní elektroměr ZMD410CT44.2407 - OVĚŘENÝ
ZMD410CT44.2407
cena: 15 293 Kč

Novinky
ETS41A1, elektroměr přímý, MID B+D, 3×230/400V, 0,25-5(65)A, 1-sazba
ETS41A1
Přidáno 19.02

Třífázový statický čtyřkvadrantní elektroměr ZMD410CT44.2407 - OVĚŘENÝ
ZMD410CT44.2407
Přidáno 27.08

Třífázový statický čtyřkvadrantní elektroměr ZMG410CR4.2607.03 - OVĚŘENÝ
ZMG410CR4.2607.03
Přidáno 27.08

Třífázový statický jednotarifní elektroměr KWZ4YB2-P - OVĚŘENÝ
KWZ4YB2-P
Přidáno 20.08

Třífázový statický jednotarifní elektroměr KWZ48B2-P - OVĚŘENÝ
KWZ48B2-P
Přidáno 20.08